Projekt systemowy :

„ Moja przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
 zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.

     Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w projekcie systemowym „ Moja przyszłość”. Jest on skierowany do uczniów obecnych klas drugich i ma za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe. W projekcie bierze udział 20 uczniów: dziesięć dziewcząt i dziesięciu chłopców. Uczestniczą oni w zajęciach z języka angielskiego, języka rosyjskiego, matematyki, fizyki, chemii i doradztwa zawodowego.

Na wszystkich zajęciach kładzie się nacisk na innowacyjność metod i form nauczania, a także na zastosowanie atrakcyjnych dla ucznia pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych.

Celem zajęć jest :

­- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,

- objęcie uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

- podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauczanych przedmiotów, zmierzające do poprawy wyników na egzaminie gimnazjalnym,

- stworzenie uczniom szansy lepszego startu na przyszłość,

- rozwijanie myślenia intuicyjnego, wyobraźni, pomysłowości, twórczego myślenia, poglądowości, łączenie teorii z praktyką, wnioskowanie i rozwiązywanie problemów,

-  doskonalenie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych i chemicznych,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą  przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

- wzbogacenie wiedzy uczniów na temat przygotowania do planowania kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy,

- kształtowanie umiejętności określenia swoich słabych i mocnych stron oraz świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacji.